vi | en

DEPA® là gì?

DEPA® là gì?

Bài Kiểm Tra Năng Lực Digi English (DEPA®) là bài kiểm tra để xác định trình độ ngôn ngữ của bạn. Khi bạn thực hiện bài DEPA® lần thứ hai hoặc thứ ba, bạn sẽ biết được trình độ của mình đã cải thiện thế nào. Bạn có thể làm DEPA® mỗi ba tháng một lần để đo lường sự tiến bộ.

Articles in this section