vi | en

Làm thế nào để dịch lại bài học của tôi?

Làm thế nào để dịch lại bài học của tôi?

Mặc dù dịch thuật có thể giúp bạn hiểu bài học, nhưng đó không phải là cách tốt nhất để học thêm từ vựng và cụm từ mới trong Tiếng Anh, vì thế chúng tôi không khuyên bạn nên dựa hoàn toàn vào dịch thuật để hoàn thành bài học. Nếu bạn cần trợ giúp để hiểu hướng dẫn, bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ của bạn bằng cách truy cập vào trang Tài Khoản và lựa chọn ngôn ngữ bản địa trong cột menu. Điều này sẽ thay đổi một số nội dung trong bài học của bạn cho nên bạn có thể sử dụng các tính năng dễ dàng hơn.

Articles in this section