vi | en

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên trang web?

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên trang we

Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ, bạn hãy truy cập trang Tài Khoản và chọn ngôn ngữ của bạn trong phần menu gọi là "Ngôn ngữ bản địa". Việc cài đặt ngôn ngữ sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số phần của khoá học, như là phần hướng dẫn. Hầu hết khoá học của bạn sẽ vẫn là tiếng Anh, vì một số nghiên cứu cho thấy sử dụng website với ngôn ngữ bạn đang học có thể giúp bạn cải thiện nhanh chóng.

Articles in this section