vi | en

Làm thế nào để thấy được sự hiệu quả và tiến bộ trong quá trình học?

Làm thế nào để thấy được sự hiệu quả và

Chúng tôi theo dõi quá trình học của bạn mỗi ngày! Bạn có thể thấy được điểm mạnh và điểm yếu trên trang Hiệu quả học tập.

Chúng tôi dùng thông tin này để điều chỉnh các chương học mỗi lần bạn thực hành, nên bạn luôn có được chương trình học hiệu quả nhất.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn bài kiểm tra năng lực Digi English (DEPA®) mỗi ba tháng. DEPA® sẽ đo lường trình độ tiếng Anh tổng quát của bạn. Vì thế, chúng tôi khuyên bạn nên làm bài kiểm tra DEPA@ ngay khi bạn bắt đầu với Digi English, để bạn có thể biết số điểm khởi đầu của bạn. Sau đó, khi bạn làm lại bài kiểm tra sau 3 tháng, bạn sẽ thấy bạn tiến bộ như thế nào.

Articles in this section