vi | en

Tại sao bài kiểm tra DEPA® chỉ khả dụng vào mỗi ba tháng?

Tại sao bài kiểm tra DEPA® chỉ khả dụng vào m

Bài Kiểm Tra Năng Lực Digi English DEPA® đo lường được mức độ thành thạo ngôn ngữ của bạn. Vì bạn cần một khoảng thời gian để cải thiện trình độ ngôn ngữ, chúng tôi đề nghị bạn làm DEPA® ba tháng một lần sẽ giúp bạn đủ thời gian để tiến bộ. Chúng tôi muốn giúp bạn chuẩn bị trước bằng cách gửi email một số mẹo ôn bài trong 2 tuần trước khi làm bài DEPA® tiếp theo.

Hãy truy cập trang Hiệu Quả Học Tập để xem ngày thi tiếp theo.

Articles in this section